തേർഡ്-പാർട്ടി ഇന്റഗ്രേഷനുകൾ

ഫാൽ‌കോ കോറിൽ‌ നിർമ്മിച്ച കമ്മ്യൂണിറ്റി നയിക്കുന്ന ഇന്റഗ്രേഷനുകൾ

ഒരു പ്രാദേശിക മെഷീൻ, ക്ലൗഡ്, നിയന്ത്രിത കുബേർനെറ്റ്സ് ക്ലസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ IoT & Edge കമ്പ്യൂട്ടിംഗിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന K3s പോലുള്ള കുബേർനെറ്റ്സ് ക്ലസ്റ്റർ എന്നിവയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫാൽക്കോയെ വിന്യസിക്കാൻ കഴിയും. പരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി minikube, kind, MicroK8s, എന്നിവ പോലുള്ള പഠന പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഫാൽക്കോയെ വിന്യസിക്കുക, പരീക്ഷിക്കുക, ഫാൽ‌കോ നിയമങ്ങൾ സജ്ജമാക്കുക. CoreOS, Google Kubernetes Engine (GKE), K3s, എന്നിവപോലുള്ള ഒരു ഉൽ‌പാദന അന്തരീക്ഷത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫാൽക്കോയെ വിന്യസിക്കാനും കഴിയും.


Last modified Mar 26, 2021: getting started and image files (48bcc86)