ശീർഷകംവെയ്റ്റ്
വേർഷൻ1

ഇതാണ് ഫാൽക്കോ gRPC വേർഷൻ APIകളുടെ പ്രോട്ടോകോൾ ബഫർ സ്കീമ നിർവചനം.