ശീർഷകംവെയ്റ്റ്
ഔട്ട്പുട്ടുകൾ1

ഇതാണ് ഫാൽക്കോ gRPC ഔട്ട്പുട്ട് APIകളുടെ പ്രോട്ടോകോൾ ബഫർ സ്കീമ നിർവചനം.