ഫാൽക്കോ ഉദാഹരണങ്ങൾ

ഫാൽക്കോയ്ക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന വ്യവഹാരങ്ങളുടെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇതാ.

കൂടുതൽ സമഗ്രമായ ഉദാഹരണങ്ങൾക്ക്, falco_rules.yaml ലെ പൂർണ്ണ റൂൾ ഫയൽ കാണുക.

ഒരു ഷെൽ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

- macro: container
 condition: container.id != host

- macro: spawned_process
 condition: evt.type = execve and evt.dir=<

- rule: run_shell_in_container
 desc: a shell was spawned by a non-shell program in a container. Container entrypoints are excluded.
 condition: container and proc.name = bash and spawned_process and proc.pname exists and not proc.pname in (bash, docker)
 output: "Shell spawned in a container other than entrypoint (user=%user.name container_id=%container.id container_name=%container.name shell=%proc.name parent=%proc.pname cmdline=%proc.cmdline)"
 priority: WARNING

അപ്രതീക്ഷിത ഔട്‍ബൗണ്ട് Elasticsearch കണക്ഷൻ

- macro: outbound
 condition: syscall.type=connect and evt.dir=< and (fd.typechar=4 or fd.typechar=6)

- macro: elasticsearch_cluster_port
 condition: fd.sport=9300

- rule: elasticsearch_unexpected_network_outbound
 desc: outbound network traffic from elasticsearch on a port other than the standard ports
 condition: user.name = elasticsearch and outbound and not elasticsearch_cluster_port
 output: "Outbound network traffic from Elasticsearch on unexpected port (connection=%fd.name)"
 priority: WARNING

ഡയറക്ടറി ഹോൾഡിംഗ് സിസ്റ്റം ബൈനറികളിലേക്ക് എഴുത്ത്

- macro: open_write
 condition: >
  (evt.type=open or evt.type=openat) and
  fd.typechar='f' and
  (evt.arg.flags contains O_WRONLY or
  evt.arg.flags contains O_RDWR or
  evt.arg.flags contains O_CREAT or
  evt.arg.flags contains O_TRUNC)  

- macro: package_mgmt_binaries
 condition: proc.name in (dpkg, dpkg-preconfigu, rpm, rpmkey, yum)

- macro: bin_dir
 condition: fd.directory in (/bin, /sbin, /usr/bin, /usr/sbin)

- rule: write_binary_dir
 desc: an attempt to write to any file below a set of binary directories
 condition: evt.dir = < and open_write and not package_mgmt_binaries and bin_dir
 output: "File below a known binary directory opened for writing (user=%user.name command=%proc.cmdline file=%fd.name)"
 priority: WARNING

അംഗീകൃതമല്ലാത്ത കണ്ടെയ്നർ നെയിംസ്‌പെയ്‌സ് മാറ്റം

- rule: change_thread_namespace
 desc: an attempt to change a program/thread\'s namespace (commonly done as a part of creating a container) by calling setns.
 condition: syscall.type = setns and not proc.name in (docker, sysdig, dragent)
 output: "Namespace change (setns) by unexpected program (user=%user.name command=%proc.cmdline container=%container.id)"
 priority: WARNING

/dev-ൽ ഉപകരണേതര ഫയലുകൾ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (ചില റൂട്ട്കിറ്റുകൾ ഇത് ചെയ്യുന്നു)

- rule: create_files_below_dev
 desc: creating any files below /dev other than known programs that manage devices. Some rootkits hide files in /dev.
 condition: (evt.type = creat or evt.arg.flags contains O_CREAT) and proc.name != blkid and fd.directory = /dev and fd.name != /dev/null
 output: "File created below /dev by untrusted program (user=%user.name command=%proc.cmdline file=%fd.name)"
 priority: WARNING

സ്കൈപ്പ് / വെബെക്സ് അല്ലാത്ത പ്രോസസ്സ് ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു

- rule: access_camera
 desc: a process other than skype/webex tries to access the camera
 condition: evt.type = open and fd.name = /dev/video0 and not proc.name in (skype, webex)
 output: Unexpected process opening camera video device (command=%proc.cmdline)
 priority: WARNING
Last modified Mar 26, 2021: docs directory (83f7683)